• 04082457

Säljvillkor

SÄLJ- OCH LEVERANSVILLKOR FÖR TRAPPOR FRÅN "TRAPPERIET" 

ANGIVNA MÅTT    
Alla angivna mått är, om inget annat framgår, alltid vågräta trappmått.

PRISER
Priserna gäller 60 dagar från offertdatum, om inget annat anges. 

OFFERT- OCH ORDERBEKRÄFTELSE 

Offert och orderbekräftelse beskriver leveransen så komplett som möjligt. Om orderbekräftelsen avviker från sälj- och leveransvillkoren eller från ritningen är det orderbekräftelsen som gäller. Den medskickade ritningen får endast användas för att avläsa mått. Specifikation av material, ytbehandling o dyl. framgår alltid av texten i orderbekräftelsen. Vi förbehåller oss rätten att utan förvarning ändra på våra standarddimensioner. 

BETALNINGSVILLKOR 

50% handpenning inbetalas vid beställning. Vi skickar bilder av den färdiga trappan innan den ytbehandlas och resten betalas omedelbart innan trappan skickas till kunden. Levererade varor förblir "TRAPPERIET"s egendom till dess fakturabeloppet är betalt. Vi förbehåller oss rätten att kräva bankgaranti. 

ANNULLERING OCH ÄNDRING AV ORDER 

Order kan annulleras endast mot betalning för de eventuella kostnader "Trapperiet" haft. Ändring av order kan ske fram till produktionsstart. Detta kan medföra ändring av lovat leveransdatum. 

UTFÖRANDE 

Dimensioner, profiler och materialval/-kvalitet är den standard som gäller vid aktuell tidpunkt/produktionstillfället.

LEVERANSADRESS 

Leverans sker till avtalad leveransadress. Kunden garanterar att lastbil kan köra fram till anvisad avlastningsplats. Väntetid och extra lång avlastningstid faktureras kunden. Kunden ansvarar för att det finns handräckning vid avlastningen. 

TRANSPORTSKADOR 

Kunden skall kontrollera om varorna har några skador och i så fall notera dessa på fraktsedeln. Om detta inte görs så finns ingen reklamationsrätt. 

MONTERING 

Om "Trapperiet" svarar för monteringen gäller att trapphålet i tak, golv och omgivande väggar skall vara färdigt för montering. Eventuella kompletteringsarbeten är inte medräknade i angivet pris. Kunden ansvarar för efterarbeten med väggar, mm. 

LEVERANSDATUM 

Leverans sker det datum som är angivet på orderbekräftelsen. Dock inte vid force majeure, krig, lockout, strejk, trafikstörning, maskinhaveri, material- och fabrikationsfel. Leveransförsening ger ingen rätt att häva köpet eller få nedsättning av priset. 

GARANTI

Garantierna följer konsumentköplagens bestämmelser.

REKLAMATION 

Reklamation skall ske omedelbart och senast 8 dagar efter leverans. Vi förbehåller oss rätten att återta de skadade delarna för utredning av reklamationen. Endast frakt betalas av "trapperiet". Om ekonomisk ersättning blir aktuell kan beloppet aldrig överstiga varans pris.